Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3/2023

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/02/2023
Số đầy đủ
Danh sách bài

3-11

12-17

Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen ngô thực phẩm dựa trên đặc điểm nông học và chỉ thị phân tử SSR

NGUYỄN TRUNG ĐỨC, PHẠM QUANG TUÂN, NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH, NGUYỄN QUỐC TRUNG, VŨ VĂN LIẾT.

18-29

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao che sáng trước khi hái đến năng suất, chất lượng nguyên liệu giống chè LCT1 cho chế biến chè Matcha tại Phú Thọ

NGUYỄN VĂN TOÀN, NGUYỄN NGỌC BÌNH, NGUYỄN HOÀNG HÀ, LÊ THẾ TÙNG, NGUYỄN THỊ KIỀU NGỌC, TRẦN XUÂN HOÀNG.

30-36

Đặc điểm giải phẫu thân một số loài hồ tiêu (Piper spp.) và khả năng sinh trưởng của các tổ hợp cây tiêu ghép

DƯƠNG THỊ OANH, NGUYỄN QUANG NGỌC, NGUYỄN THỊ THỦY, NGUYỄN BÁ HUY, PHẠM THỊ HOÀI.

37-44

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây la hán quả (Siraitia grosvenorii)

HOÀNG THỊ NHƯ NỤ, NGUYỄN THỊ XUYÊN, LÊ THỊ QUỲNH NGA, ĐINH THANH GIẢNG, VŨ HOÀI SÂM.

45-50

Tỷ lệ phân lập vi khuẩn Clostridium perfringens từ lợn con và bê nghi mắc viêm ruột hoại tử tại sáu tỉnh, thành phố ở Việt Nam

NGUYỄN THỊ THU HẰNG, TRẦN THỊ THU HẰNG, NGUYỄN ĐỨC TÂN, NGUYỄN THỊ THẮM, PHẠM TÙNG LÂM.

51-59

60-68

Ảnh hưởng của xử lý nước nóng và chế phẩm bảo quản đến khả năng bảo quản quả chanh dây

TRẦN THỊ KIM OANH, ĐẶNG THỊ SÁU, LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG, LÂM ĐÔNG PHỐ, PHẠM THỊ THANH TĨNH.

69-76

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp

NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN, NGUYỄN TRUYỀN, TRẦN THỊ KIM HỒNG, NGUYỄN CÔNG THUẬN, KIM LAVANE.

77-86

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2021

ĐỖ THỊ TÁM, NGUYỄN ANH TUẤN, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, NGUYỄN BÁ LONG, TRƯƠNG ĐỖ THÙY LINH.

87-100