Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

Thứ Tư, 09:15 ngày 17/04/2024

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc cung cấp thông tin sản phẩm đến người tiêu dùng và cộng đồng xã hội, giúp nhận diện thông tin minh bạch sản phẩm nông nghiệp; đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, ngăn chặn hành vi sản xuất hàng giả mạo; nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo niềm tin của người tiêu dùng đối với nông sản Việt; Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 1094/KH-SNN ngày 12/4/2024 về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2024.

Triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

Theo đó, nội dung và các chỉ tiêu cần đạt được trong năm 2024 như: Tổng hợp nhu cầu, thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất 10 cơ sở đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố có nhu cầu đăng ký áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Xây dựng tiêu chí lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia mô hình áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp; Tổ chức 17 lớp, hội nghị tập huấn, tuyên truyền lồng ghép các quy định về áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố; Đăng tải 05 bản tin thông tin tuyên truyền về truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên trang thông tin điện tử đơn vị, phát thanh 01 bài trên Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố; Rà soát, lựa chọn đơn vị tham gia áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nông nghiệp; tiếp tục hỗ trợ các đơn vị đã áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, quả tươi; Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm cho các đơn vị có sản phẩm tham gia áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc tại các hội chợ triển lãm, chợ phiên nông sản an toàn tại Thành phố; Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm Thành phố, các tỉnh trong việc triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản; Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng mã QR trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản.

Để thực hiện kế hoạch đạt kết quả chỉ tiêu đề ra, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp và Trung tâm Khuyến nông) căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung được giao trong kế hoạch.

MT