Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1. Mục đích, phạm vi áp dụng

1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT.

1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh viên của các trường, viện nghiên cứu, các cơ quan trong nước và ngoài nước. Các nhà doanh nghiệp và tất cả các cộng tác viên quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Nội dung quy trình

2.1. Thành phần hồ sơ

2.1.1. Bài viết gửi đăng Tạp chí đáp ứng các yêu cầu:

- Bài báo gửi đăng phải có nội dung khoa học, tính mới và chưa được công bố trên bất kỳ Tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác. 

- Bài tổng quan không quá 15 trang, bài báo khoa học không quá 12 trang giấy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo. Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt (đăng trên Tạp chí bằng ngôn ngữ tiếng Việt) hoặc tiếng Anh (đăng trên Tạp chí bằng ngôn ngữ tiếng Anh), soạn thảo trên máy vi tính, các dòng cách nhau bằng 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2), sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12.

- Bài viết phải có bố cục như sau: (1) Tên bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tên của tác giả (hay nhóm tác giả), địa chỉ các tác giả, địa chỉ tác giả chịu trách nhiệm về bài viết (địa chỉ gửi thư, Email và điện thoại); (2) Tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh có độ dài không quá 350 từ viết liền, không xuống dòng, cỡ chữ 10 (Bài báo viết bằng tiếng Việt phải có tóm tắt bằng cả tiếng Anh, tiếng Việt và không khác biệt về nội dung, ý nghĩa); (3) Giới thiệu bài viết; (4) Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; (5) Kết quả nghiên cứu và thảo luận; (6) Kết luận; (8) Lời cảm ơn (nếu có); (9) Tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự alphabet và đánh số đặt trong ngoặc vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và trong danh mục tài liệu tham khảo (Nếu bài viết bằng tiếng Anh, tài liệu tham khảo nào không phải bằng tiếng Anh thì phải dịch ra tiếng Anh và chú thích ngôn ngữ gốc trong ngoặc đơn).

- Bài viết phải được đánh số như sau: 1, sau đó 1.1, 1.1.1....; 1.2, 1.2.1... Các phần không cần đánh số gồm tóm tắt tiếng Việt/summary, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo.

2.1.2. Bản thảo gửi trên hệ thống online của Tạp chí, website:http://tapchinongnghiep.vn và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn. Tòa soạn không nhận đăng các bài không đúng quy định nêu trên.

2.2. Các bước xét duyệt

- Ban Biên tập nhận bài viết từ tác giả tiến hành rà soát các yêu cầu về nội dung và hình thức, sau đó thông báo cho tác giả biết về tình trạng bài viết trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được bài gửi đăng. Nếu đạt yêu cầu, bài báo sẽ được phân loại ghi mã số để trình Tổng biên tập.

- Tổng Biên tập thẩm định sơ bộ bài báo,  nếu đạt yêu cầu sẽ chỉ định chuyên gia phản biện và chuyển Ban Biên tập gửi phản biện.

- Ban Biên tập sẽ xóa địa chỉ đơn vị công tác và tên tác giả sau đó phân công Biên tập viên liên hệ gửi bài báo đến phản biện (thực hiện quy trình phản biện độc lập).

- Phản biện thực hiện nhận xét, thẩm định nội dung bài viết theo mẫu phiếu nhận xét của Tạp chí. Phiếu nhận xét phản biện ghi ngày, tháng, ký tên và gửi cho Ban Biên tập  qua email hoặc trực tiếp tại Tạp chí.

- Sau khi nhận được ý kiến đánh giá của phản biện, biên tập viên phản hồi tới các tác giả chỉnh sửa theo ý kiến phản biện (Nếu phản biện yêu cầu đọc lại lần 2 hoặc có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi phản biện đồng ý công bố hoặc không đồng ý). Các tác giả hoàn chỉnh bài báo sau các lần thẩm định, đối với các bài viết được chấp nhận đăng và hiệu đính lần cuối.

- Ban biên tập phân công các Biên tập viên tiến hành biên tập các bài báo đã được phản biện chấp nhận và lập danh sách bài báo dự kiến đăng trình Tổng biên tập.

- Tổng biên tập duyệt đăng bài báo đã được hoàn thiện trên cơ sở đề xuất của Ban biên tập. Thời gian để thực hiện các công việc này từ 5-10 ngày.

- Ban Thư ký và Bạn đọc tiếp nhận bản thảo và thực hiện chế bản, sau đó ra bông 1 và chuyển Tổng biên tập và 01 Phó Tổng biên tập phụ trách nội dung đọc lại. Ban Thư ký và Bạn đọc tiếp tục sửa bông 1 và ra bông 2 trình Tổng biên tập duyệt lại, sau đó sẽ ký chuyển nhà in.

- Ban Trị sự và Tổng hợp theo dõ tiến độ in ấn, phát hành, nộp lưu chiểu theo quy định và phát hành Tạp chí.

- Ban Tạp chí Điện tử đưa tóm tắt bài báo lên trang thông tin điện tử tổng hợp sau 10 ngày kể từ khi phát hành bản in.

2.3. Thời gian xuất bản: Thời gian từ khi gửi bài đến khi xuất bản phụ thuộc vào các yếu tố như: thời gian phản biện bài báo, thời gian chỉnh sửa của tác giả (có thể thực hiện nhiều lần) và kế hoạch xuất bản của Tạp chí.

2.4. Trả kết quả

- Thông báo tác giả bài viết được đăng hoặc từ chối đăng.

- Bài viết được đăng thể hiện qua hình thức bản in.

   

TỔNG BIÊN TẬP

(Đã ký)THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT đăng tải các bài báo khoa học công bố các công trình nghiên cứu khoa học có nội dung khoa học mới, các bài tổng quan về ngành nông nghiệp và PTNT chưa gửi đăng ở bất kỳ loại hình báo chí nào.

2. Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt (đăng trên Tạp chí bằng ngôn ngữ tiếng Việt) hoặc tiếng Anh (đăng trên Tạp chí bằng ngôn ngữ tiếng Anh), soạn thảo trên máy vi tính, các dòng cách nhau bằng 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2),  sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, có độ dài không quá 10 trang giấy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo.

3. Từ khóa được trình bày theo thứ tự alphabet, từ 3 - 5 từ. Từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải cùng nội dung, ý nghĩa của từ. Phần tóm tắt có độ dài không quá 350 từ viết liền, không xuống dòng, cỡ chữ 10, bao gồm: Nêu ngắn gọn về mục đích, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu chính. Bài báo viết bằng tiếng Việt phải có tóm tắt bằng cả tiếng Anh, tiếng Việt và không khác biệt về nội dung, ý nghĩa.  

4. Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh, (các) tác giả, tên cơ quan của (các) tác giả, tóm tắt, từ khóa, nội dung của bài báo, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng với địa chỉ cơ quan, Email, số điện thoại trên trang nhất của bản thảo. Tên riêng tiếng Việt phải có đủ dấu thanh kể cả các bài viết bằng tiếng Anh.

5. Tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự trích dẫn và đánh số đặt trong ngoặc vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và trong danh mục tài liệu tham khảo.

+ Đối với các tài liệu là bài báo trong Tạp chí ghi đầy đủ theo thư tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, trang.

+ Đối với các tài liệu là sách ghi đầy đủ theo thư tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Nếu bài viết bằng tiếng Anh, tài liệu tham khảo nào không phải bằng tiếng Anh thì phải dịch ra tiếng Anh và chú thích ngôn ngữ gốc trong ngoặc đơn.

6. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT thực hiện quy trình gửi bài, quy trình phản biện online trên hệ thống phần mềm của Tạp chí và sử dụng cơ sở dữ liệu các tạp chí đã xuất bản, đề nghị các cộng tác viên, phản biện bài báo và bạn đọc truy cập vào website:http://tapchinongnghiep.vn và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn.

7. Chi tiết liên hệ: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT; Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37711070; 024.38345457; 024.37716634 . Email: bbtnongnghiep@gmail.com