Đánh giá khả năng chống chịu môi trường đất tự nhiên của gỗ được xử lý bởi keo nhựa thông - đồng sunphat

NGUYỄN THỊ THANH HIỀN, TRẦN NHO CƯƠNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/06/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ