Hàm lượng một số thành phần hóa học từ cây Trà hoa vàng ba vì (Camellia tonkinensis (Pit.) Cohen - Stuart)

ĐẶNG VĂN HÀ, NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG, LÊ VĂN QUÂN, HÀ CÔNG CHIẾN, TRẦN VĂN XUÂN, VŨ QUANG NAM, VŨ VĂN SƠN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/06/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ