Nghiên cứu chọn lọc một số giống, dòng tằm lưỡng hệ làm vật liệu lai tạo giống tằm cho vùng duyên hải Nam Trung bộ

NGUYỄN THỊ THU

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/06/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ