Tiềm năng ký sinh, gây bệnh và gây chết sâu của tuyến trùng Oscheius tipulae được phân lập từ đất rừng trồng keo tại tỉnh Quảng Nam

LÊ THỌ SƠN, BÙI THỊ MAI HƯƠNG, NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/06/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ