Đánh giá sinh trưởng và năng suất khóm (Ananas comosus L.) vụ gốc trên đất phèn tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bằng quản lý dưỡng chất theo địa điểm chuyên biệt

MẠCH KHÁNH NHI, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/06/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ