Thiết kế cấu trúc chỉnh sửa gen OsSWEET liên quan đến bệnh bạc lá trên lúa TBR225

TRẦN LAN ĐÀI, PHÙNG THỊ THU HƯƠNG, CAO LỆ QUYÊN, NGUYỄN VĂN CỬU, NGUYỄN THỊ THU HÀ, PHẠM XUÂN HỘI, NGUYỄN DUY PHƯƠNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/06/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ