Hiện trạng phát sinh và phân loại, thu gom, chuyển giao các chất thải nguy hại và chất thải tái chế trong sinh hoạt hộ gia đình tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

BÙI THỊ THU TRANG, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, HOÀNG THỊ HUÊ, NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG, MAI VĂN TRỊNH, HỒ THÚY QUỲNH

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ