Nghiên cứu tác dụng của bèo tai tượng (Pistia stratiotes L.) xử lý nước thải biogas

NGUYỄN VĂN CÔNG, BÙI THỊ CHUYỀN, NGUYỄN CÔNG THUẬN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ