Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số không đều hạt đến độ nhạy xói ngầm của nền cát dưới cống qua đê vùng đồng bằng sông Hồng

ĐINH XUÂN TRỌNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ