Nghiên cứu một số thông số vận hành cột plasma lạnh xử lý nước ngầm phục vụ sinh hoạt nông thôn

LÊ HOÀNG VIỆT, NGUYỄN CÔNG THUẬN, NGUYỄN VĂN DŨNG, NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ