Hiệu quả của nấm Trichoderma sp. và Penicillium sp. trong phòng trừ bệnh thán thư do nấm Colletotrichum sp. trên cây ớt

LƯU VĂN PHƯƠNG, LÊ THANH TOÀN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ