Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ gamma, nguồn Co - 60 có hoạt độ 236 Ci, trong tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống lúa

ĐOÀN VĂN SƠN, HOÀNG MINH TRANG, NGUYỄN THỊ HẢO, NGUYỄN THỊ HUÊ, VÕ THỊ MINH TUYỂN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ