Chuyên đề Giống cây trồng, vật nuôi - Tập 1 (2016)

Imgae
  • Đã xuất bản: 08/09/2016
Danh sách bài

7 - 13

Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa nếp OM366.
NGUYỄN THỊ LANG, Vế THỊ TRÀ MY, CHÂU THANH NHẢ, BÙI CHÍ BỬU

14 - 20

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống lúa tẻ thơm ngắn ngày BT09.
LÊ QUỐC THANH, PHÙNG BÁ TẠO, NGUYỄN XUÂN DŨNG

21 - 27

28 - 35

Kết quả chọn tạo dòng mẹ mới D116STR có Gien tương hợp rộng và khảo nghiệm tổ hợp lai cao sản HYT127 trên các vùng sinh thái khác nhau.
NGUYỄN TRÍ HOÀN, NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH, LÊ HÙNG PHONG, NGUYỄN THỊ THU TRANG, LÊ DIỆU MY, NGUYỄN THI HẢI YẾN, NGUYỄN THỊ HẰNG

36 - 41

42 - 48

49 - 55

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần chất lượng trong vụ mùa tại Thanh Húa.
NGUYỄN BÁ THÔNG, MAI NHỮ THẮNG, NGUYỄN THỊ VÂN, NGUYỄN THỊ MAI, NGUYỄN THỊ LUYÊN

56 - 61

Kết quả đánh giá khả năng chịu ngập của giống lúa SHPT3.
ĐÀO VĂN KHỞI, HOÀNG THỊ HẢO, CHU ĐỨC HÀ, LÊ HUY HÀM, LÊ HÙNG LĨNH

62 - 69

Đánh giá sinh trưởng phát triển và năng suất một số giống lúa mỡ nhập nội tại Gia Lâm, Hà Nội.
NGUYỄN THANH TUẤN, NGUYỄN VIỆT LONG, NGÔ THỊ HỒNG TƯƠI, NGUYỄN THẾ HÙNG, NGUYỄN HỮU LINH

70 - 75

Đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của các dòng Bố Mẹ lúa lai hai dòng.
NGUYỄN VĂN MƯỜI, PHẠM THỊ NGỌC YẾN, TRẦN VĂN QUANG, NGUYỄN THỊ TRÂM

76 - 85

86 - 94

95 - 102

103 - 110

111 - 119

120 - 124

Nghiên cứu lựa chọn chỉ thị phân tử sử dụng trong chọn tạo giống kháng bệnh mốc sương (Phytophthora infestans) ở khoai tây .
NGUYỄN THỊ NGA, NGUYỄN THỊ THU TRANG, NGUYỄN THỊ HẰNG, NGUYỄN THỊ LAN ANH, TRỊNH VĂN MỴ, NGÔ THỊ HUỆ, ĐỖ THỊ BÍCH NGA, NGUYỄN THỊ NHUNG, LÊ THỊ THU HIỀN, LÊ HÙNG LĨNH, QUÁCH NGỌC TRUYỀN

125 - 130

Nghiên cứu giá trị ưu thế lai của một số tổ hợp lai cà chua tại lâm đồng.
NGUYỄN THẾ NHUẬN, ĐINH THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ HẢI, NGÔ QUANG VINH, NGÔ MINH DŨNG, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

131 - 137

Lập bản đồ qtl tính kháng bệnh thán thư trên cây ớt cay.
TRẦN KIM CƯƠNG, HUỲNH THỊ PHƯƠNG LIÊN, NGUYỄN HUY CƯỜNG, NGUYỄN THỊ LANG

138 - 143

144 - 151

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân cây giống cà chua in Vitro từ hạt xanh.
NGUYỄN THẾ NHUẬN, VÕ THỊ NGỌC VÀ TRẦN ANH THÔNG

152 - 157

158 - 165

166 - 173

Kết quả chọn lọc dòng ớt cay kháng bệnh thán thư bằng phương pháp lai hồi giao kết hợp chỉ thị phân tử.
TRẦN KIM CƯƠNG, HUỲNH THỊ PHƯƠNG LIÊN, NGUYỄN HUY CƯỜNG, NGUYỄN THỊ LANG

174 - 181

182 - 190

191 - 195

Kết quả đánh giá khả năng kháng bệnh gỉ sắt của một số mẫu giống đậu tương ở Việt Nam.
NGUYỄN VĂN KHỞI, DƯƠNG XUÂN TÚ, NGUYỄN THANH TUẤN, NGUYỄN VĂN LÂM, LÊ THỊ THANH, NGUYỄN THỊ THU, TỐNG THỊ HUYỀN, ĐINH XUÂN HOÀN, NGUYỄN HUY CHUNG, PHAN HỮU TÔN

196 - 202

203 - 209