Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống bông thuần chín sớm NH14-5

ĐẶNG MINH TÂM, NGUYỄN VĂN SƠN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề