Đánh giá đa dạng di truyền một số giống hoa lan hoàng thảo (Dendrobium) bằng phân tích trình tự ITS

TRẦN ĐỨC PHÚC, ĐỖ NĂNG VỊNH, HÀ THỊ THÚY, VŨ ANH TUẤN, VŨ HỒNG VÂN, MAI THỊ VÂN KHÁNH, CAO THỊ CHÂM, NGUYỄN VĂN TOÀN, NGUYỄN THÀNH ĐỨC, VŨ VĂN TIẾN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề