Đánh giá khả năng thích nghi và độ ổn định năng suất của một số giống ngô lai tại Quảng Ngãi

LÊ THỊ CÚC, NGUYỄN THỊ MƠ, TRẦN VĂN MINH, PHẠM ĐỒNG QUẢNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề