Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai mới tại Bắc Kạn

TRẦN TRUNG KIÊN, HOÀNG THỊ BÍCH THẢO, PHAN THỊ THU HẰNG, HOÀNG NGỌC HOAN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề