Sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống lúa thuần tại Quảng Ngãi

LÊ NHƯ CƯƠNG, BÙI THỊ PHƯƠNG NGÂN, TRẦN VĂN MẠNH

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề