Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa ngon cơm OM 345

NGUYỄN THỊ LANG, TRẦN THỊ THANH XÀ, BÙI CHÍ BỬU

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề