Nghiên cứu chọn tạo giống lúa ngắn ngày chịu mặn OM 347

NGUYỄN THỊ LANG, BÙI CHÍ BỬU

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề