Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu tỷ lệ nảy mầm, ảnh hưởng của bón thúc đến sinh trưởng của cây vối thuốc giai đoạn vườn ươm

Các Tác giả

NGUYỄN VĂN HOÀN, DƯƠNG THỊ THÀNH, NGUYỄN THỊ THANH NGUYÊN, DƯƠNG QUỐC HÙNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề