Đánh giá sự tăng sinh phôi và tái sinh chồi cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

NGUYỄN BẢO NGUYÊN, TRƯƠNG PHI YẾN, TÔ THỊ NHÃ TRẦM, TRẦN THỊ LỆ MINH

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề