Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống dâu lai F1 tam bội thể trồng hạt VH17

Các Tác giả

NGUYỄN THỊ LEN, VŨ VĂN BAN, HÀ VĂN PHÚC, NGUYỄN THỊ ĐẢM, TỐNG THỊ SEN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề