Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và xác định mật độ gieo trồng thích hợp cho giống lạc đen CNC1 tại Tân Yên, Bắc Giang

Các Tác giả

NGUYỄN VĂN QUANG, ĐỒNG THỊ KIM CÚC, PHẠM THỊ MAI, LÊ THANH NHUẬN, PHAN THANH PHƯƠNG, LÊ HUY HÀM

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề