Kết quả nghiên cứu độ cứng cây và khả năng chống đổ ngã của một số dòng nếp lai (Oryza sativa var. Indica) tại tỉnh An Giang

NGUYỄN THỊ THUỞ, VÕ CÔNG THÀNH, LÊ VĂN HÒA

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề