Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa chống chịu khô hạn OM10373

NGUYỄN THỊ LANG, NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, BÙI CHÍ BỬU

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề