Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa chống chịu khô hạn OM10373

Các Tác giả

NGUYỄN THỊ LANG, NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, BÙI CHÍ BỬU

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề