Đa dạng nguồn tài nguyên thực vật cho tinh dầu và giá trị bảo tồn tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An

NGUYỄN THÀNH CHUNG, TRẦN MINH HỢI, VÕ THỊ DUNG, ĐỖ NGỌC ĐÀI

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/08/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ