Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu đa dạng thực vật tại các Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Khu Bảo vệ Cảnh quan của thành phố Đà Nẵng

Các Tác giả

PHẠM THỊ KIM THOA, PHAN THU THẢO, NGUYỄN THỊ THU HẰNG, ĐÀO THỊ THANH MAI, VƯƠNG DUY HƯNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/08/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ