Nghiên cứu công nghệ đánh nhẵn chi tiết gỗ nhỏ trong thiết bị thùng quay dùng sản xuất đồ chơi gỗ

VŨ HUY ĐẠI, NGUYỄN THỊ LOAN, TẠ THỊ PHƯƠNG HOA, PHẠM VĂN THANH, LÊ XUÂN NGỌC

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/08/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ