Đánh giá tình trạng sử dụng và phát thải nhựa có khả năng phân hủy sinh học tại nội thành thành phố Cần Thơ

NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH, KIM LAVANE, NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN, HUỲNH VIỆT TRIỀU, NGUYỄN VĂN TRÍ

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/08/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ