Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Đánh giá tình hình nuôi và quản lý vùng nuôi cá thát lát cườm (Notopterus chitala) ở tỉnh Hậu Giang trên cơ sở ứng dụng GIS

Các Tác giả

NGUYỄN VĂN SO, LÊ ANH TUẤN

Từ khóa

Tóm tắt


Đã xuất bản

30/04/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ