Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Ảnh hưởng của chế độ bảo quản đến một số chỉ tiêu chất lượng của tỏi nguyên liệu

Các Tác giả

NGUYỄN THỊ HẠNH, NGUYỄN ĐÌNH NAM, NGUYỄN THỊ THẢO, NGUYỄN VĂN HƯNG

Từ khóa

Tóm tắt


Đã xuất bản

30/04/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ