Ảnh hưởng của Trehalose, 6-Benzylaminopurine, HB-101 và một số nguyên tố dinh dưỡng đến sự nảy mầm hạt giống cải xanh (Brassica juncea (L.) Czern)

BÙI MINH TRÍ, NGUYỄN CAO KIỆT, PHAN HẢI VĂN, TRỊNH VIỆT NGA

Từ khóa

Tóm tắt


Đã xuất bản

30/04/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ