Đánh giá rủi ro thiên tai do bão lũ tại tỉnh Nghệ An

ĐỒNG KIM HẠNH.

Từ khóa

Hiểm họa, lũ lụt, rủi ro, thiệt hại.

Tóm tắt

Nghệ An là một tỉnh miền Trung Việt Nam, hàng năm phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai, đặc biệt là bão lũ. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả và khung mô hình giảm rủi ro tai biến của UNISDR (2009) để đánh giá mức độ tổn thương do bão lũ của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2002 - 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với tần suất xuất hiện hiểm họa càng lớn thì độ rủi ro càng cao. Giá trị chỉ số thiệt hại cấp 1 về người, nông nghiệp và khối lượng hư hỏng công trình có tác động tương đương giữa các năm. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra cần đưa thêm các chỉ số cấp 2 vào tính toán, so sánh thì việc đánh giá rủi ro sẽ chính xác và toàn diện hơn.

Người phản biện

: TS. Trương Vân Anh

Ngày nhận bài

: 20/02/2023

Ngày thông qua phản biện

: 20/03/2023

Ngày duyệt đăng

: 29/03/2023

Đã xuất bản

15/04/2023

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Số thường kỳ