Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, mật độ nuôi đến tăng trưởng, tỷ lệ sống của cá hói (Scatophagus argus  Linnaeus, 1766) giai đoạn giống

Các Tác giả

ĐỖ MẠNH DŨNG, LẠI DUY PHƯƠNG, PHẠM THÀNH CÔNG.

Từ khóa

Cá hói, tăng trưởng, thức ăn, mật độ, tỷ lệ sống.

Tóm tắt

Cá hói (Scatophagus argus  Linnaeus, 1766) là đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao, phân bố chủ yếu ở vùng nước lợ, là đối tượng nuôi rất có triển vọng do đặc tính rộng nhiệt, rộng muối và thức ăn đa dạng. Nghiên cứu sử dụng các loại thức ăn khác nhau (cá tạp, tôm, NRD, cám gạo, cám ngô, đậu tương), ương nuôi ở các mật độ khác nhau (200, 300, 400 con/m3). Kết quả nghiên cứu cho thấy, thức ăn phù hợp cho cá hói tăng trưởng, tỷ lệ sống tốt nhất là NRD (L: 6,1 cm/con, W: 6,7 g/con, TLS: 66,2%) và mật độ ương nuôi cho hiệu quả cao nhất là 200 con/m3 (L: 6,4 cm/con, W: 7,8 g/con, TLS: 72,2%).Đã xuất bản

31/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các Chuyên đề