Kết quả bước đầu xác định mật độ rác thải nhựa dưới đáy biển vịnh Bắc bộ

NGUYỄN THÀNH CÔNG, NGUYỄN NGỌC SỬA.

Từ khóa

Rác thải nhựa, tàu lưới kéo, vịnh Bắc bộ.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện bởi dự án “Thu gom rác thải nhựa trên biển bằng tàu lưới kéo” năm 2021 trong 2 chuyến khảo sát, mỗi chuyến 18 ngày với tổng số 103 mẻ lưới trên 2 tàu lưới kéo đáy ở vùng biển vịnh Bắc bộ. Rác thải sinh hoạt và do hoạt động khai thác trên tàu lưới kéo thu được từ các vật dụng đựng thực phẩm, vật dụng khác, lưới hư hỏng trung bình cho mỗi chuyến biển khảo sát là 13,065 kg, trong đó lượng rác thải là lưới tấm đã qua sử dụng chiếm tới 34,4%. Kết quả nghiên cứu ban đầu đã xác định được mật độ rác thải nhựa và các loại vật liệu khác trung bình trên 1 km2 đáy biển ở vùng biển vịnh Bắc bộ là 6,681 kg và 1,385 kg rác là các loại ngư cụ bị mất, vứt bỏ xuống biển. Rác thải thu gom được từ đáy biển vịnh Bắc bộ chủ yếu là nhựa Plastic/Polystyrene chiếm tới 79%; rác thải gỗ đã qua chế biến, sử dụng là 8%; rác thải kim loại là 6%; rác thải cao su, vải/sợi dệt là 3%; rác thải thủy tinh gốm, sứ là 1%.Đã xuất bản

31/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các Chuyên đề