Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của cộng đồng ngư dân làm nghề câu cá ngừ đại dương ở Việt Nam

LẠI HUY TOẢN, PHAN ĐĂNG LIÊM, PHẠM VĂN TUẤN.

Từ khóa

Nghề câu, cá ngừ đại dương, kinh tế - xã hội.

Tóm tắt

Tập quán khai thác cá ngừ đại dương bằng nghề câu của cộng đồng ngư dân tập trung ở 3 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Dữ liệu để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của cộng đồng ngư dân làm nghề câu cá ngừ đại dương được tổng hợp số liệu của Trung ương, địa phương và khảo sát trực tiếp 144 hộ dân vào năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy độ tuổi lao động thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên ở độ tuổi 31 - 50 tuổi; trình độ học vấn của lao động trên biển là thấp: chủ yếu là hết cấp II, chiếm đa số từ 41,02 - 53,33%; trình độ chuyên môn: có 61% đã qua lớp học chứng chỉ; thu nhập của một thuyền viên là 63,02 triệu đồng/người/năm. Một thuyền viên hiện nay phải nuôi đến 3 - 4 người, do đó mức thu nhập như vậy là thấp so với mặt bằng chung của xã hội. Năng suất lao động, tỷ suất lợi nhuận theo chi phí, theo vốn đầu tư, theo doanh thu giảm dần qua các giai đoạn từ 2008 đến nay. Nhưng các đội tàu làm ăn vẫn có lãi và là đội tàu tổ chức khai thác ở vùng biển khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Việt Nam. Do đó, cần ứng dụng, cải tiến công nghệ khai thác và bảo quản nhằm nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương trên đội tàu câu.Đã xuất bản

31/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các Chuyên đề