Nguồn lợi rong biển quần đảo Thổ Chu, Kiên Giang

ĐỖ ANH DUY, ĐINH THANH ĐẠT.

Từ khóa

Kiên Giang, quần đảo Thổ Chu, nguồn lợi, rong biển.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá nguồn lợi rong biển phân bố tại vùng biển ven quần đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang. Trong hai chuyến điều tra, khảo sát năm 2017 - 2018, sử dụng phương pháp điều tra thực địa lặn sâu có khí tài SCUBA, kết hợp với thu mẫu, đã ghi nhận được 69 loài rong biển thuộc 38 chi, 26 họ, 15 bộ của 4 ngành rong. Phát hiện được 1 loài rong cùi bắp cạnh (Turbinaria decurrens) thuộc danh mục các loài sinh vật nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ trong Sách Đỏ Việt Nam (2007). Kết quả đánh giá độ phủ rong biển tại các trạm khảo sát đạt giá trị trung bình 14,4 ± 2,7%; với sinh lượng trung bình đạt 1.772 ± 363 g/m2. Trữ lượng nguồn lợi rong biển phân bố tập trung trên diện tích khoảng 75 ha quanh quần đảo ước tính đạt 1.329 ± 272 tấn tươi. Một số chi rong biển chiếm ưu thế về nguồn lợi như chi rong loa (Turbinaria), rong mào gà (Laurencia/Palisada), rong mơ (Sargassum), rong thùy (Lobophora). Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc định hướng phát triển và quản lý nguồn lợi rong biển tại vùng biển ven quần đảo này.Đã xuất bản

31/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các Chuyên đề