Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Thành phần loài và phân bố nguồn lợi hải sản ở vùng biển tỉnh Trà Vinh

Các Tác giả

CAO VĂN HÙNG, NGUYỄN PHƯỚC TRIỆU VÀ PHẠM XUÂN THÁI.

Từ khóa

Nguồn lợi hải sản, tỉnh Trà Vinh, thành phần loài, CPUA.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại vùng biển tỉnh Trà Vinh từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2021 nhằm xác định đa dạng thành phần loài và phân bố nguồn lợi hải sản ở vùng biển Trà Vinh. Phương pháp diện tích được sử dụng để đánh giá phân bố nguồn lợi thủy sản ở vùng biển này. Tổng số 28 trạm cố định được điều tra 2 chuyến đại diện cho mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam. Kết quả 2 chuyến điều tra nguồn lợi hải sản bằng lưới kéo tầng đáy ở vùng biển Trà Vinh đã xác định được 234 loài thuộc 158 giống, 81 họ. Mùa gió Tây Nam bắt gặp 161 loài và mùa gió Đông Bắc là 147 loài. Nhóm cá đáy chiếm ưu thế trong cấu trúc thành phần loài bắt gặp (97 loài), tiếp đến là nhóm nhóm giáp xác (65 loài), nhóm cá rạn (40 loài). Cá bò gai (Paramonacanthus japonicus) chiếm ưu thế trong sản lượng với 11,51% ở mùa gió Đông Bắc và 8,37% ở mùa gió Tây Nam. Mật độ phân bố trung bình (CPUA) nguồn lợi hải sản ở vùng biển Trà Vinh ở mùa gió Đông Bắc là 533 ± 422 kg/km2 thấp hơn mùa gió Tây Nam là 510 ± 815 kg/km2.Đã xuất bản

31/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các Chuyên đề