Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Biến động cấu trúc nguồn lợi hải sản ở vùng biển vịnh Bắc bộ, Việt Nam dựa trên kết quả điều tra bằng lưới kéo đáy

Các Tác giả

MAI CÔNG NHUẬN, NGUYỄN KHẮC BÁT, VŨ VIỆT HÀ.

Từ khóa

Độ phong phú, lưới kéo đáy, nguồn lợi hải sản tầng đáy, vùng biển vịnh Bắc bộ.

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên số liệu điều tra nguồn lợi hải sản bằng lưới kéo đáy ở vùng biển vịnh Bắc bộ do Viện Nghiên cứu Hải sản thực hiện trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2018. Để xác định sự biến động cấu trúc nguồn lợi theo thời gian và không gian, phương pháp phân tích nhóm chỉ số độ phong phú NPUA (cá thể/km2) của các loài hải sản bắt gặp trong các chuyến điều tra đã được sử dụng. Kết quả phân tích cho thấy có sự thay đổi trong cấu trúc nguồn lợi theo các giai đoạn 2001-2005 và 2012-2018 với tỉ lệ của nhóm cá tạp tăng lên trong thành phần sản lượng và tỉ lệ của nhóm cá kinh tế giảm đi. Các loài hải sản kinh tế có sự suy giảm mạnh gồm mực ống (Loligo sp.), mực ống trung hoa (Loligo chinensis), cá hố (Trichiurus lepturus), cá phèn khoai (Upeneus japonicus), cá nục sồ (Decapterus maruadsi), cá bánh đường (Evynnis cardinalis), cá đù đầu to (Pennahia macrocephalus), cá trác ngắn (Priacanthus macracanthus). Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận 78,87% khác biệt trong cấu trúc nguồn lợi hải sản tầng đáy ở giai đoạn 2012-2018 khi so sánh giai đoạn 2001-2005.Đã xuất bản

31/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các Chuyên đề