Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Đa dạng loài cá biển Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Các Tác giả

NGUYỄN VĂN GIANG, NGUYỄN VIẾT NGHĨA.

Từ khóa

Cá biển, cá kinh tế, nguy cấp, quý hiếm, thành phần loài.

Tóm tắt

Trong giai đoạn 2011-2020, Viện Nghiên cứu Hải sản tiến hành điều tra, đánh giá nguồn lợi sinh vật biển, đã thực hiện 91 chuyến điều tra nguồn lợi hải sản trên toàn vùng biển Việt Nam, gồm 83 chuyến điều tra bằng tàu lưới kéo đáy (kéo đáy cá, tôm và điệp), 4 chuyến điều tra bằng tàu lưới rê, 2 chuyến điều tra bằng tàu câu vàng và 2 chuyến điều tra bằng tàu lồng bẫy. Kết quả đã lập được danh mục gồm 1.385 loài cá thuộc 547 giống nằm trong 188 họ, 37 bộ. Số loài của mỗi họ đã được thống kê, trong đó chỉ có 31 họ có số loài chiếm trên 1% tổng số các loài. Có 4 nhóm sinh thái gồm: cá đáy, cá rạn san hô, cá nổi nhỏ và cá nổi lớn. Xác định được 101 loài cá có giá trị kinh tế; 68 loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo IUCN (2022), trong đó 6 loài rất nguy cấp (CR), 20 loài nguy cấp (EN) và 42 loài sẽ nguy cấp (VU). Theo Sách Đỏ Việt Nam (2007) có 25 loài nguy cấp, quí hiếm cần được bảo vệ trong đó có 1 loài đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên (EW), 12 loài nguy cấp (EN) và 12 loài sẽ nguy cấp (VU).Đã xuất bản

31/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các Chuyên đề