Biến động nguồn lợi động vật chân đầu  ở vùng đánh cá chung vịnh Bắc bộ giai đoạn 2014 - 2019

NGUYỄN VĂN HẢI, NGUYỄN KHẮC BÁT.

Từ khóa

Biến động, chân đầu, nguồn lợi, trữ lượng, vùng đánh cá chung.

Tóm tắt

Từ năm 2014-2019, giai đoạn IV và V của Dự án “Điều tra liên hợp Việt Nam - Trung Quốc” đã được thực hiện với 24 chuyến điều tra ở vùng đánh cá chung vịnh Bắc bộ. Tổng số 780 mẻ lưới kéo đáy được thực hiện ở tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 hàng năm. Động vật chân đầu (Cephalopods) là một trong những nhóm nguồn lợi quan trọng đã được điều tra trong giai đoạn này. Tổng số đã bắt gặp 40 loài thuộc 11 giống của 5 họ chân đầu, bao gồm họ mực ống (Loliginidae), họ mực nang (Sepiidae), họ mực sim (Sepiolidae), họ mực đại dương (Ommastrephidae) và họ bạch tuộc (Octopodidae). Họ mực ống chiếm ưu thế qua các chuyến điều tra tháng 1, tháng 4 và tháng 7, riêng tháng 10 họ mực nang chiếm ưu thế. Năng suất khai thác và trữ lượng nhóm chân đầu có xu hướng biến động giảm ở các năm gần đây so với các năm trước.Đã xuất bản

31/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các Chuyên đề