Phân tích giá kinh tế tài nguyên nước đối với các hộ gia đình: Nghiên cứu điểm tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

PHẠM THỊ LAM

Từ khóa

Giá nước kinh tế, sử dụng nước, thành phố Vinh, hộ gia đình.

Tóm tắt

Nghiên cứu chỉ ra rằng giá nước kinh tế của các hộ gia đình sử dụng nước trên địa bàn thành phố Vinh khác nhau giữa các nguồn nước mà họ sử dụng. Những hộ gia đình phải mua nguồn nước có giá nước kinh tế cao hơn, mức sẵn lòng chi trả để sử dụng nguồn nước máy từ dự án nhà máy nước là 17,03 nghìn đồng/m3. Những hộ gia đình sử dụng nước giếng có giá nước kinh tế ở mức 13,24 nghìn đồng/m3. Mức giá nước kinh tế chung hay mức sẵn lòng chi trả là để có nguồn nước máy sử dụng từ một nhà máy nước trên địa bàn thành phố Vinh của các hộ gia đình là 10,448 nghìn đồng/m3. Nghiên cứu là căn cứ quan trọng trong thực hiện các chính sách và quyết định xây dựng các nhà máy nước trên địa bàn, cũng như lồng ghép trong việc xác định giá nước phù hợp và các chính sách liên quan đến quản lý nguồn nước hiệu quả.

Người phản biện

: TS. Trần Minh Nguyệt

Ngày nhận bài

: 15/11/2022

Ngày thông qua phản biện

: 15/12/2022

Ngày duyệt đăng

: 27/12/2022

Đã xuất bản

30/01/2023

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Số thường kỳ