Họ Sim (Myrtaceae) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An

LÊ THỊ HƯƠNG, PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH, NGUYỄN VÕ DŨNG

Từ khóa

Đa dạng, họ Sim, khu bảo tồn thiên nhiên, Nghệ An, Pù Hoạt.

Tóm tắt

Nghiên cứu về đa dạng thành phần loài thuộc họ Sim (Myrtaceae) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An được tiến hành từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 8 năm 2022. 165 mẫu các loài thuộc họ Sim đã được thu thập và xử lý, qua đó đã xác định được 36 loài, thuộc 8 chi. Giá trị sử dụng của các loài họ Sim ở Khu BTTN Pù Hoạt được phân thành 6 nhóm, với tỉ lệ mỗi nhóm: nhóm cho tinh dầu (86,11%); nhóm cây cho gỗ (47,22%); nhóm cây làm thuốc (44,44%); nhóm cây ăn được (30,56%), nhóm cây làm cảnh và cho tanin (5,56%). Xác định được dạng sống của các loài thuộc họ Sim ở Khu BTTN Pù Hoạt đều thuộc cây chồi trên (Ph) với phổ dạng sống: SB= 8,33%Mg + 41,67%Me + 38,89%Mi + 11,11%Na. Yếu tố địa lý của các loài thuộc họ Sim ở Khu BTTN Pù Hoạt thuộc 5 yếu tố: yếu tố đặc hữu và cận đặc hữu Việt Nam chiếm 47,22% tổng số loài; yếu tố nhiệt đới châu Á chiếm 36,11%; yếu tố cổ nhiệt đới chiếm 8,33%; yếu tố cây trồng chiếm 5,56% và yếu tố chưa xác định chiếm 2,78%.

Người phản biện

: GS.TS. Hoàng Văn Sâm

Ngày nhận bài

: 30/09/2022

Ngày thông qua phản biện

: 31/10/2022

Ngày duyệt đăng

: 27/12/2022

Đã xuất bản

30/01/2023

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Số thường kỳ