Cấu trúc xã hội và tập tính của loài Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri Osgood, 1932) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

PHẠM GIA THANH, ĐỒNG THANH HẢI, NGUYỄN VĨNH THANH, BÙI THỊ VÂN, NGUYỄN VĂN LINH

Từ khóa

Trachypithecus delacouri, cấu trúc xã hội, linh trưởng, tập tính, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Tóm tắt

Nghiên cứu về cấu trúc xã hội và tập tính của loài Voọc mông trắng được thực hiện tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước Vân Long trong khoảng thời gian từ 2020 - 2022. Phương pháp điều tra theo tuyến và điểm được sử dụng để thu thập số liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu. Kết quả đã ghi nhận được 25 đàn Voọc mông trắng với ước tính tổng số 184 - 212 cá thể. Các đàn có kích thước từ 4 - 22 cá thể; kích thước trung bình xấp xỉ 8,5 cá thể/đàn. Cấu trúc xã hội của các đàn Voọc mông trắng bao gồm một đực và nhiều cái, nhiều đực và nhiều cái; đàn toàn đực. Các đàn một đực và nhiều cái có kích thước dao động từ 4 - 8 cá thể, với kích thước trung bình là 5,8 ± 1,8 cá thể/đàn. Các đàn nhiều đực nhiều cái có kích thước dao động từ 4 - 22 cá thể, với kích thước trung bình 10,1 ± 4,7 cá thể. Nghiên cứu đã mô tả một số tập tính của Voọc mông trắng trong quá trình nghiên cứu bao gồm tập tính di chuyển, tập tính kiếm ăn, tập tính uống nước, chăm sóc con non và tập tính giao phối của loài Voọc mông trắng tại khu vực nghiên cứu. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong việc đề xuất các giải pháp quản lý và bảo tồn quần thể Voọc mông trắng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Người phản biện

: TS. Nguyễn Trường Sơn

Ngày nhận bài

: 21/11/2022

Ngày thông qua phản biện

: 21/12/2022

Ngày duyệt đăng

: 30/12/2022

Đã xuất bản

30/01/2023

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Số thường kỳ