Đa dạng di truyền quần thể dẻ tùng sọc trắng hẹp (Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilg.) ở Sơn La và Hòa Bình bằng chỉ thị ISSR

PHAN THỊ THANH HUYỀN, TRẦN HỒ QUANG, ĐOÀN THỊ THÙY LINH

Từ khóa

Dẻ tùng sọc trắng hẹp, ISSR, đa dạng di truyền quần thể.

Tóm tắt

Dẻ tùng sọc trắng hẹp là cây lá kim thuộc họ Thông đỏ. Hiện nay, các quần thể A. argotaenia liên tục bị suy giảm do chặt phá rừng. Kết quả phân tích ADN của 21 mẫu Dẻ tùng sọc trắng hẹp bằng 16 chỉ thị ISSR được chia thành 5 nhóm chính, thể hiện 142 phân đoạn ADN, trong đó 87% số phân đoạn đều thể hiện sự đa hình. 11 mẫu thu ở xã Chiềng Sơn (Mộc Châu, Sơn La) đều thuộc nhóm 1 (10 mẫu) và nhóm 2 (mẫu M4). Nhóm 3 và nhóm 4 gồm 7 mẫu thu ở xã Hang Kia (Mai Châu, Hòa Bình). Nhóm 5 gồm 3 mẫu Dẻ tùng sọc trắng hẹp thu ở xã Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình). Các thông số di truyền của quần thể Dẻ tùng sọc trắng hẹp được phân tích ở các mức độ quần thể cho thấy số lượng allen quan sát được (Na) ở mức độ cao và biến động từ 1,063 (quần thể Pà Cò) đến 1,683 (quần thể Chiềng Sơn); số lượng allen hữu hiệu (Ne) dao động từ 1,261 - 1,348; mức độ dị hợp tử mong đợi (He) dao động từ 0,214 - 0,157; chỉ số đa dạng di truyền Shannon (I) biến động từ 0,237 quần thể Pà Cò) đến 0,332 (quần thể Hang Kia). Trong 3 quần thể này, quần thể Hang Kia có mức độ đa dạng di truyền cao nhất và quần thể Pà Cò có mức độ đa dạng di truyền thấp nhất.

Người phản biện

: PGS. TS. Bùi Văn Thắng

Ngày nhận bài

: 26/11/2022

Ngày thông qua phản biện

: 26/12/2022

Ngày duyệt đăng

: 30/12/2022

Đã xuất bản

30/01/2023

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Số thường kỳ