Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2022

LÊ MINH THIỆN, NGUYỄN THÁI BẢO, TRƯƠNG MINH QUÂN, PHAN THU TRÂM, LÊ QUỐC TUẤN, NGUYỄN VŨ ĐỨC THỊNH

Từ khóa

Xâm nhập mặn, sản xuất nông nghiệp, Châu Thành, Bến Tre.

Tóm tắt

Xâm nhập mặn (XNM) và các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây ra nhiều ảnh hưởng đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp tại Bến Tre trong những năm gần đây. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của XNM đến hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) của các hộ dân tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Nghiên cứu chọn 3 vùng đại diện theo các mô hình sản xuất nông nghiệp của mỗi vùng, cụ thể là xã Tân Phú, xã Phú Túc và xã Giao Long. Tại mỗi xã, tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên 35 hộ, tổng cộng 105 hộ tham gia phỏng vấn với phiếu phỏng vấn được soạn sẵn. Kết quả ghi nhận độ mặn từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022 tại xã Phú Túc và xã Tân Phú dao động quanh giá trị 1‰, tuy nhiên ở xã Giao Long tháng 2-3/2022 đạt 2,1-2,2‰ và tăng cao đến 4,2‰ vào tháng 4/2022. Theo đó có 29% diện tích canh tác nông nghiệp thiệt hại nghiêm trọng trên 70%. Tình trạng XNM đến sớm và kéo dài dẫn đến các vấn đề về đất canh tác như đất bị nhiễm mặn, thiếu hụt nguồn nước sử dụng cho các giống cây ăn trái.

Người phản biện

: PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí

Ngày nhận bài

: 17/11/2022

Ngày thông qua phản biện

: 15/12/2022

Ngày duyệt đăng

: 30/12/2022

Đã xuất bản

30/01/2023

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Số thường kỳ